Classical Laqar Vocabulary

Basic FormProto-Laqar Basic FormMeaningEtymologyParadigm
hu*huːbe able to (ipfv.)an abbreviation of zæhuː
q'alcə*qʼæli-tsʰæchange, modify (pfv.)change.PFVConjugation
gakcə*gækʰ-tsʰægain (pfv.)gain.PFVConjugation
sòxot*sɒːχ-utʰonlyone-ADJ
sõme*ɬæw-næ-miphilosopher (f.)think.PFV-IPFV-NMLZ.AGT3sm. sonãmə, 3sf. sonąrí, 3pm. sonãmo, 2f. sonąmá, pl. sonãlə, pl. 3sm. sǫmílə, pl. 3sf. sǫmelrí, pl. 3pm. sǫmílo, pl. 2f. sǫmellá, def. sonãde, def. 3sm. sǫmíde, def. 3sf. sonąríde, def. 3pm. sǫmíde, def. 2f. sonąmáde, def. pl. sǫmeldẽ, def. pl. 3sm. sonąlodẽ, def. pl. 3sf. sǫmelrídę, def. pl. 3pm. sonąlodẽ, def. pl. 2f. sǫmelládę
yoló sõme*julæːw ɬæw-næ-miaccountant (f.)money.F think.PFV-IPFV-AGT
záxę*zæχ-himsickness (m.)sick-NMLZ.QUAL3sm. záxęmə, 3sf. záxęri, 3pm. záxemo, 2f. záxema, pl. záxemet, pl. 3sm. zaxemítə, pl. 3sf. zaxemítri, pl. 3pm. zaxẽto, pl. 2f. zaxętá, def. záxędə, def. 3sm. zaxẽmədə, def. 3sf. zaxẽridə, def. 3pm. zaxẽmədə, def. 2f. zaxemádə, def. pl. zaxemítər, def. pl. 3sm. zaxemítədər, def. pl. 3sf. zaxemítridər, def. pl. 3pm. zaxemetár, def. pl. 2f. zaxętádər
k'ínə*kʷʼiːnænumber (f.)number.F3sm. k'ẽnə, 3sf. k'ẽri, 3pm. k'ẽno, 2f. k'ẽna, pl. k'ẽlə, pl. 3sm. k'inálə, pl. 3sf. k'inəlrí, pl. 3pm. k'inálo, pl. 2f. k'inəllá, def. k'ẽde, def. 3sm. k'inòde, def. 3sf. k'ęríde, def. 3pm. k'inòde, def. 2f. k'ęnáde, def. pl. k'inəldẽ, def. pl. 3sm. k'ęlodẽ, def. pl. 3sf. k'inəlrídę, def. pl. 3pm. k'ęlodẽ, def. pl. 2f. k'inəlládę
c'oháhę*tsʼuhæː-himhealth (m.)healthy-NMLZ.QUAL 3sm. c'oháhęmə, 3sf. c'oháhęri, 3pm. c'oháhmo, 2f. c'oháhma, pl. c'oháhmet, pl. 3sm. c'ohahmítə, pl. 3sf. c'ohahmítri, pl. 3pm. c'ohahẽto, pl. 2f. c'ohahętá, def. c'oháhędə, def 3sm. c'ohahẽmədə, def. 3sf. c'ohahẽridə, def. 3pm. c'ohahẽmədə, def. 2f. c'ohahmádə, def. pl. c'ohahmítər, def. pl. 3sm. c'ohahmítədər, def. pl. 3sf. c'ohahmítridər, def. pl. 3pm. c'ohahmetár, def. pl. 2f. c'ohahętádər
šíwə*ɬiwɒboy (m.)boy.M3sm. šíwo, 3sf. sorí, 3pm. šíwo, 2f. sowá, pl. sowít, pl. 3sm. sowítə, pl. 3sf. sowítri, pl. 3pm. sewèto, pl. 2f. sewetá, def. šídə, def. 3sm. sewódə, def. 3sf. sorídə, def. 3pm. sewódə, def. 2f. sowádə, def. pl. sowítər, def. pl. 3sm. sowítədər, def. pl. 3sf. sowítridər, def. pl. 3pm. sewetár, def. pl. 2f. sewetádər
yoló*julæːwmoney (f.)money.F3sm. yolówə, 3sf. yolóri, 3pm. yoláwo, 2f. yoláwa, pl. yolólə, pl. 3sm. yolóləwə, pl. 3sf. yolóləri, pl. 3pm. yolóləwo, pl. 2f. yolóləya, def. yolóde, def. 3sm. yolówəde, def. 3sf. yolóride, def. 3pm. yolówəde, def. 2f. yoláwade, def. pl. yolólədę, def. pl. 3sm. yololodẽ, def. pl. 3sf. yololərídę, def. pl. 3pm. yololodẽ, def. pl. 2f. yololəyádę
loś*luːχhead (m.)head.M3sm. lóśə, 3sf. lóśri, 3pm. lóśo, 2f. lóxa, pl. lóśet, pl. 3sm. lóśetə, pl. 3sf. lóśetri, pl. 3pm. lóśto, pl. 2f. lóśta, def. lóśdə, def. 3sm. lóśədə, def. 3sf. lóśridə, def. 3pm. lóśədə, def. 2f. lóxadə, def. pl. lóśetər, def. pl. 3sm. lośétədər, def. pl. 3sf. lośétridər, def. pl. 3pm. lośetár, def. pl. 2f. lośtádər
jíto*dzitʰuwheel (f.)wheel.F3sm. jítə, 3sf. jetrí, 3pm. jítə, 2f. jettá, pl. jítlə, pl. 3sm. jetúlə, pl. 3sf. jetolrí, pl. 3pm. jetúlo, pl. 2f. jetollá, def. jítte, def. 3sm. jetúde, def. 3sf. jetríde, def. 3pm. jetúde, def. 2f. jettáde, def. pl. jetoldẽ, def. pl. 3sm. jetlodẽ, def. pl. 3sf. jetolrídę, def. pl. 3pm. jetlodẽ, def. pl. 2f. jetolládę
lehó*lihɒːwflood (f.)flood.F3sm. lehówə, 3sf. lehóri, 3pm. lehòwo, 2f. lehòwa, pl. lehólə, pl. 3sm. lehóləwə, pl. 3sf. lehóləri, pl. 3pm. lehóləwo, pl. 2f. lehóləya, def. lehóde, def. 3sm. lehówəde, def. 3sf. lehóride, def 3pm. lehówəde, def. 2f. lehòwade, def. pl. lehólədę, def. pl. 3sm. leholodẽ, def. pl. 3sf. leholərídę, def. pl. 3pm. leholodẽ, def. pl. 2f. leholəyádę
śę*χinword (f.)word.F3sm. śẽnə, 3sf. śẽri, 3pm. śéno, 2f. śená, pl. śẽlə, pl. 3sm. śẽləwə, pl. 3sf. śẽləri, pl. 3pm. śẽləwo, pl. 2f. śẽləya, def. śẽde, def. 3sm. śẽnəde, def. 3sf. śẽride, def. 3pm. śẽnəde, def. 2f. śenáde, def. pl. śẽlədę, def. pl. 3sm. śęlodẽ, def. pl. 3sf. śęlərídę, def. pl. 3pm. śęlodẽ, def. pl. 2f. śęləyádę
ríźə*ɾiɣʷæpeople (f., coll.)people.F3sm. ríźo, 3sf. reźrí, 3pm. ríźo, 2f. reźźá, pl. ríźlə, pl. 3sm. reźálə, pl. 3sf. reźəlrí, pl. 3pm. reźálo, pl. 2f. reźəllá, def. ríźde, def. 3sm. reźòde, def. 3sf. reźríde, def. 3pm. reźòde, def. 2f. reźźáde, def. pl. reźəldẽ, def. pl. 3sm. reźlodẽ, def. pl. 3sf. reźəlrídę, def. pl. 3pm. reźlodẽ, def. pl. 2f. riźəlládę
láq'a*læqʼæbench (f.)bench.F3sm. láq'ə, 3sf. laq'rí, 3pm. láq'o, 2f. laq'q'á, pl. láq'lə, pl. 3sm. laq'álə, pl. 3sf. laq'alrí, pl. 3pm. laq'álo, pl. 2f. laq'allá, def. láq'de, def. 3sm. laq'òde, def. 3sf. laq'ríde, def. 3pm. laq'òde, def. 2f. laq'q'áde, def. pl. laq'aldẽ, def. pl. 3sm. laq'lodẽ, def. pl. 3sf. laq'alrídę, def. pl. 3pm. laq'lodẽ, def. pl. 2f. laq'alládę
gaq*gæːqʰheart, center (m.)heart.M3sm. gáqə, 3sf. gáqri, 3pm. gáqo, 2f. gáqa, pl. gáqet, pl. 3sm. gáqetə, pl. 3sf. gáqetri, pl. 3pm. gáqto, pl. 2f. gáqta, def. gáqtə, def. 3sm. gáqədə, def. 3sf. gáqridə, def. 3pm. gáqədə, def. 2f. gáqadə, def. pl. gáqetər, def. pl. 3sm. gaqétədər, def. pl. 3sf. gaqétridər, def. pl. 3pm. gaqetár, def. pl. 2f. gaqtádər
yòr*jɒɾthing (m.)thing.M3sm. yòrə, 3sf. yòrri, 3pm. yòro, 2f. yərá, pl. yərít, pl. 3sm. yərítə, pl. 3sf. yərítri, pl. 3pm. yòrto, pl. 2f. yərtá, def. yòrdə, def. 3sm. yòrədə, def. 3sf. yòrridə, def. 3pm. yòrədə, def. 2f. yərádə, def. pl. yərítər, def. pl. 3sm. yərítədər, def. pl. 3sf. yərítridər, def. pl. 3pm. yəretár, def.pl. 2f. yərtádər
wič'*wiːkʼfire (m., mass)fire.M3sm. wíč'ə, 3sf. wíč'ri, 3pm. wíč'o, 2f. wíč'a, pl. wíč'et, pl. 3sm. wíč'etə, pl. 3sf. wíč'etri, pl. 3pm. wíč'to, pl. 2f. wíč'ta, def. wíč'də, def. 3sm. wíč'ədə, def. 3sf. wíč'ridə, def. 3pm. wíč'ədə, def. 2f. wíč'adə, def. pl. wíč'etər, def. pl. 3sm. wič'ítədər, def. pl. 3sf. wič'ítridər, def. pl. 3pm. wič'etár, def. pl. 2f. wič'tádər
yul*julchoice (f.)choice.F3sm. yúlə, 3sf. yúlri, 3pm. yúlo, 2f. yolá, pl. yúllə, pl. 3sm. yúlləwə, pl. 3sf. yúlləri, pl. 3pm. yúlləwo, pl. 2f. yúlləya, def. yúlde, def. 3sm. yúləde, def. 3sf. yúlride, def. 3pm. yúləde, def. 2f. yoláde, def. pl. yúllədę, def. pl. 3sm. yollodẽ, def. pl. 3sf. yollərídę, def. pl. 3pm. yollodẽ, def. pl. 2f. yolləyádę
yòq'*jɒːkʼreason (f.)reason.F3sm. yòq'ə, 3sf. yòq'ri, 3pm. yòq'o, 2f. yòq'a, pl. yòq'lə, pl. 3sm. yòq'ləwə, pl. 3sf. yòq'ləri, pl. 3pm. yòq'ləwo, pl. 2f. yòq'ləya, def. yòq'de, def. 3sm. yòq'əde, def. 3sf. yòq'ride, def. 3pm. yòq'əde, def. 2f. yòq'ade, def. pl. yòq'lədę, def. pl. 3sm. yôq'lodẽ, def. pl. 3sf. yôq'lərídę, def. pl. 3pm. yôq'lodẽ, def. pl. 2f. yôq'ləyádę

Go back to the Classical Laqar page.

Go back to the main page.