q'álcə Conjugation

q'álcə "change, modify" (*qʼæli)

Intransitive imperative paradigm (*qʼæli)

2S (*-∅)2P (*-χu)
q'áleq'álo

Past perfective intransitive indicative paradigm (*qʼæli)

1S (*-æw)1P (*-lɒː)2SM (*-ni)2SF (*-kʰæ)2PM (*-bi)2PF (*-mɒː)3SM (*-æ)3SF (*-in)3PM (*-uː)3PF (*-ɾɒː)
q'allóq'allòq'álneq'álkəq'álbeq'almòq'álləq'allẽq'alúq'alrò

Non-past perfective intransitive indicative paradigm (*qʼæliji)

1S (*-æw)1P (*-lɒː)2SM (*-ni)2SF (*-kʰæ)2PM (*-bi)2PF (*-mɒː)3SM (*-æ)3SF (*-in)3PM (*-uː)3PF (*-ɾɒː)
q'aleyóq'alelòq'alíneq'alíkəq'alíbeq'alemòq'alíyəq'aleyẽq'alewúq'alerò

Non-past imperfective intransitive indicative paradigm (*qʼælinæ)

1S (*-æw)1P (*-lɒː)2SM (*-ni)2SF (*-kʰæ)2PM (*-bi)2PF (*-mɒː)3SM (*-æ)3SF (*-in)3PM (*-uː)3PF (*-ɾɒː)
q'alęnóq'alęlòq'alẽneq'alẽkəq'alẽbeq'alęmòq'alẽnəq'alęnẽq'alęnúq'alęrò

Past imperfective intransitive indicative paradigm (*qʼælinætʰɒw)

1S (*-æw)1P (*-lɒː)2SM (*-ni)2SF (*-kʰæ)2PM (*-bi)2PF (*-mɒː)3SM (*-æ)3SF (*-in)3PM (*-uː)3PF (*-ɾɒː)
q'alnətóq'alętólôq'alętóneq'alętókəq'alętóbeq'alętómôq'alnátəq'alnətẽq'alnətúq'alętórô

Past perfective intransitive subjunctive paradigm (*qʼæli + *ɕi)

1S (*-æw)1P (*-lɒː)2SM (*-ni)2SF (*-kʰæ)2PM (*-bi)2PF (*-mɒː)3SM (*-æ)3SF (*-in)3PM (*-uː)3PF (*-ɾɒː)
q'allóšeq'allòšeq'alẽšeq'alíkšeq'alíbšeq'almòšeq'álíšeq'allẽšeq'alúšeq'alròše

Non-past perfective intransitive subjunctive paradigm (*qʼæliji + *ɕi)

1S (*-æw)1P (*-lɒː)2SM (*-ni)2SF (*-kʰæ)2PM (*-bi)2PF (*-mɒː)3SM (*-æ)3SF (*-in)3PM (*-uː)3PF (*-ɾɒː)
q'aleyóšeq'alelòšeq'allẽšeq'allíkšeq'allíbšeq'alemòšeq'allíšeq'aleyẽšeq'alewúšeq'aleròše

Non-past imperfective intransitive subjunctive paradigm (*qʼælinæ + *ɕi)

1S (*-æw)1P (*-lɒː)2SM (*-ni)2SF (*-kʰæ)2PM (*-bi)2PF (*-mɒː)3SM (*-æ)3SF (*-in)3PM (*-uː)3PF (*-ɾɒː)
q'alęnóšeq'alęlòšeq'alnãšeq'alnákšeq'alnábšeq'alęmòšeq'alnèšeq'alęnẽšeq'alęnúšeq'alęròše

Past imperfective intransitive subjunctive paradigm (*qʼælinætʰɒw + *ɕi)

1S (*-æw)1P (*-lɒː)2SM (*-ni)2SF (*-kʰæ)2PM (*-bi)2PF (*-mɒː)3SM (*-æ)3SF (*-in)3PM (*-uː)3PF (*-ɾɒː)
q'alnətóšeq'alętólôšeq'alętõšeq'alętókšeq'alętóbšeq'alętómôšeq'álętóšeq'alnətẽšeq'alnətúšeq'alętórôše

Transitive imperative paradigm (*qʼæli)

A:2S (*-∅)A:2P (*-χu)
P:1S (*-læː)q'alláq'aleślá
P:1P (*-niː)q'alníq'aleśní
P:2SM (*-iː)(q'allí)q'aleśśí
P:2SF (*-æː)(q'allá)q'aleśśá
P:2PM (*-bu)q'álboq'aléśbo
P:2PF (*-ɾæ)q'álrəq'aléśrə
P:3SM (*-wæ)q'áləq'aléśə
P:3SF (*-ɾiː)q'alríq'aleśrí
P:3PM (*-u)q'áloq'aléśo
P:3PF (*-χɒː)q'alòq'alexò

Past perfective transitive indicative paradigm (*qʼæli)

A:1S (*-æw)A:1P (*-lɒː)A:2SM (*-ni)A:2SF (*-kʰæ)A:2PM (*-bi)A:2PF (*-mɒː)A:3SM (*-æ)A:3SF (*-in)A:3PM (*-uː)A:3PF (*-ɾɒː)
P:1S (*-læː)(q'allóla)q'allòlaq'alęláq'alekláq'alebláq'almòlaq'aleláq'allẽlaq'alúlaq'alròla
P:1P (*-niː)q'allóniq'allòniq'alęníq'alekníq'alebníq'almòniq'aleníq'allẽniq'alúniq'alròni
P:2SM (*-iː)q'alewíq'allèyi(q'alęní)q'alekkíq'alebbíq'almèyiq'aleyíq'aleníq'alúyiq'alrèyi
P:2SF (*-æː)q'alewáq'allèyaq'alęná(q'alekká)q'alebbáq'almèyaq'aleyáq'alenáq'alúyaq'alrèya
P:2PM (*-bu)q'allóboq'allòboq'alẽboq'alíkpoq'alíbboq'almòboq'alíboq'allẽboq'alúboq'alròbo
P:2PF (*-ɾæ)q'allórəq'allòrəq'alẽrəq'alíkrəq'alíbrəq'almòrəq'alírəq'allẽrəq'alúrəq'alròrə
P:3SM (*-wæ)q'allówəq'allòwəq'alẽnəq'alíkəq'alíbəq'almòwəq'alíwəq'allẽnəq'alúwəq'alròwə
P:3SF (*-ɾiː)q'allóriq'allòriq'alęríq'alekríq'alebríq'almòriq'aleríq'allẽriq'alúriq'alròri
P:3PM (*-u)q'alíwoq'allòwoq'alẽnoq'alíkoq'alíboq'almòwoq'alíwoq'alínoq'alúwoq'alròwo
P:3PF (*-χɒː)q'allóxôq'allòxôq'alęnòq'alekòq'alebòq'almòxôq'alexòq'allẽnôq'alóxôq'alròxô

Non-past perfective transitive indicative paradigm (*qʼæliji)

A:1S (*-æw)A:1P (*-lɒː)A:2SM (*-ni)A:2SF (*-kʰæ)A:2PM (*-bi)A:2PF (*-mɒː)A:3SM (*-æ)A:3SF (*-in)A:3PM (*-uː)A:3PF (*-ɾɒː)
P:1S (*-læː)(q'aleyóla)q'alelòlaq'allęláq'allekláq'allebláq'alemòlaq'alleláq'aleyẽlaq'alewúlaq'aleròla
P:1P (*-niː)q'aleyóniq'alelòniq'allęníq'allekníq'allebníq'alemòniq'alleníq'aleyẽniq'alewúniq'aleròni
P:2SM (*-iː)q'allewíq'alelèyi(q'allęní)q'allekkíq'allebbíq'alemèyiq'alleyíq'alleníq'alewúyiq'alerèyi
P:2SF (*-æː)q'allewáq'alelèyaq'allęná(q'allekká)q'allebbáq'alemèyaq'alleyáq'allenáq'alewúyaq'alerèya
P:2PM (*-bu)q'aleyóboq'alelòboq'allẽboq'allíkboq'allíbboq'alemòboq'allíboq'aleyẽboq'alewúboq'aleròbo
P:2PF (*-ɾæ)q'aleyórəq'alelòrəq'allẽrəq'allíkrəq'allíbrəq'alemòrəq'allírəq'aleyẽrəq'alewúrəq'aleròrə
P:3SM (*-wæ)q'aleyówəq'alelòwəq'allẽnəq'allíkəq'allíbəq'alemòwəq'allíwəq'aleyẽnəq'alewúwəq'aleròwə
P:3SF (*-ɾiː)q'aleyóriq'alelòriq'allęríq'allekríq'allebríq'alemòriq'alleríq'aleyẽriq'alewúriq'aleròri
P:3PM (*-u)q'allíwoq'alelòwoq'allẽnoq'allíkoq'allíboq'alemòwoq'allíwoq'allínoq'alewúwoq'aleròwo
P:3PF (*-χɒː)q'aleyóxôq'alelòxôq'allęnòq'allekòq'allebòq'alemòxôq'allexòq'aleyẽnôq'alewóxôq'aleròxô

Non-past imperfective transitive indicative paradigm (*qʼælinæ)

A:1S (*-æw)A:1P (*-lɒː)A:2SM (*-ni)A:2SF (*-kʰæ)A:2PM (*-bi)A:2PF (*-mɒː)A:3SM (*-æ)A:3SF (*-in)A:3PM (*-uː)A:3PF (*-ɾɒː)
P:1S (*-læː)(q'alęnóla)q'alęlòlaq'alnąláq'alnəkláq'alnəbláq'alęmòlaq'alneláq'alęnẽlaq'alęnúlaq'alęròla
P:1P (*-niː)q'alęnóniq'alęlòniq'alnąníq'alnəkníq'alnəbníq'alęmòniq'alneníq'alęnẽniq'alęnúniq'alęròni
P:2SM (*-iː)q'alnewíq'alęlèyi(q'alnąní)q'alnəkkíq'alnəbbíq'alęmèyiq'alneyíq'alneníq'alęnúyiq'alęrèyi
P:2SF (*-æː)q'alnewáq'alęlèyaq'alnąná(q'alnəkká)q'alnəbbáq'alęmèyaq'alneyáq'alnenáq'alęnúyaq'alęrèya
P:2PM (*-bu)q'alęnóboq'alęlòboq'alnãboq'alnákpoq'alnábboq'alęmòboq'alnèboq'alęnẽboq'alęnúboq'alęròbo
P:2PF (*-ɾæ)q'alęnórəq'alęlòrəq'alnãrəq'alnákrəq'alnábrəq'alęmòrəq'alnèrəq'alęnẽrəq'alęnúrəq'alęròrə
P:3SM (*-wæ)q'alęnówəq'alęlòwəq'alnãnəq'alnákəq'alnábəq'alęmòwəq'alnèwəq'alęnẽnəq'alęnúwəq'alęròwə
P:3SF (*-ɾiː)q'alęnóriq'alęlòriq'alnąríq'alnəkríq'alnəbríq'alęmòriq'alneríq'alęnẽriq'alęnúriq'alęròri
P:3PM (*-u)q'alnèwoq'alęlòwoq'alnãnoq'alnákoq'alnáboq'alęmòwoq'alnèwoq'alnènoq'alęnúwoq'alęròwo
P:3PF (*-χɒː)q'alęnóxôq'alęlòxôq'alnąnòq'alnəkòq'alnəbòq'alęmòxôq'alnexòq'alęnẽnôq'alęnóxôq'alęròxô

Past imperfective transitive indicative paradigm (*qʼælinætʰɒw)

A:1S (*-æw)A:1P (*-lɒː)A:2SM (*-ni)A:2SF (*-kʰæ)A:2PM (*-bi)A:2PF (*-mɒː)A:3SM (*-æ)A:3SF (*-in)A:3PM (*-uː)A:3PF (*-ɾɒː)
P:1S (*-læː)(q'alnətóla)q'alętólôlaq'alętõlaq'alętóklaq'alętóblaq'alętómôlaq'alętoláq'alnətẽlaq'alnətúlaq'alętórôla
P:1P (*-niː)q'alnətóniq'alętólôniq'alętõniq'alętókniq'alętóbniq'alętómôniq'alętoníq'alnətẽniq'alnətúniq'alętórôni
P:2SM (*-iː)q'alętowíq'alętólêyi(q'alętõni)q'alętókkiq'alętóbbiq'alętómêyiq'alętoyíq'alętoníq'alnətúyiq'alętórêyi
P:2SF (*-æː)q'alętowáq'alętólêyaq'alętõna(q'alętókka)q'alętóbbaq'alętómêyaq'alętoyáq'alętonáq'alnətúyaq'alętórêya
P:2PM (*-bu)q'alnətóboq'alętólôboq'alętõboq'alętókpoq'alętóbboq'alętómôboq'alętóboq'alnətẽboq'alnətúboq'alętórôbo
P:2PF (*-ɾæ)q'alnətórəq'alętólôrəq'alętõrəq'alętókrəq'alętóbrəq'alętómôrəq'alętórəq'alnətẽrəq'alnətúrəq'alętórôrə
P:3SM (*-wæ)q'alnətówəq'alętólôwəq'alętõnəq'alętókəq'alętóbəq'alętómôwəq'alętówəq'alnətẽnəq'alnətúwəq'alętórôwə
P:3SF (*-ɾiː)q'alnətóriq'alętólôriq'alętõriq'alętókriq'alętóbríq'alętómôriq'alętoríq'alnətẽriq'alnətúriq'alętórôri
P:3PM (*-u)q'alętówoq'alętólôwoq'alętõnoq'alętókoq'alętóboq'alętómôwoq'alętówoq'alętónoq'alnətúwoq'alętórôwo
P:3PF (*-χɒː)q'alnətóxôq'alętólôxôq'alętõnôq'alętókôq'alętóbôq'alętómôxôq'alętóxôq'alnətẽnôq'alnətóxôq'alętórôxô

Past perfective transitive subjunctive paradigm (*qʼæli + *ɕi)

A:1S (*-æw)A:1P (*-lɒː)A:2SM (*-ni)A:2SF (*-kʰæ)A:2PM (*-bi)A:2PF (*-mɒː)A:3SM (*-æ)A:3SF (*-in)A:3PM (*-uː)A:3PF (*-ɾɒː)
P:1S (*-læː)(q'allóšla)q'allòšlaq'alnešláq'alkəšláq'albešláq'almòšlaq'alləšláq'allẽšelaq'alúšlaq'alròšla
P:1P (*-niː)q'allóšniq'allòšniq'alnešníq'alkəšníq'albešníq'almòšniq'alləšníq'allẽšeniq'alúšniq'alròšni
P:2SM (*-iː)q'allóššiq'allòšši(q'alnešší)q'alkəššíq'albeššíq'almòššiq'alləššíq'allẽšeyiq'alúššiq'alròšši
P:2SF (*-æː)q'allóššaq'allòššaq'alneššá(q'alkəššá)q'albeššáq'almòššaq'alləššáq'allẽšeyáq'alúššaq'alròšša
P:2PM (*-bu)q'allóšboq'allòšboq'alníšboq'alkášboq'albíšboq'almòšboq'allášboq'allẽšeboq'alúšboq'alròšbo
P:2PF (*-ɾæ)q'allóšrəq'allòšrəq'alníšrəq'alkášrəq'albíšrəq'almòšrəq'allášrəq'allẽšerəq'alúšrəq'alròšrə
P:3SM (*-wæ)q'allóšəq'allòšəq'alníšəq'alkášəq'albíšəq'almòšəq'allášəq'allẽšewəq'alúšəq'alròšə
P:3SF (*-ɾiː)q'allóšriq'allòšriq'alnešríq'alkəšríq'albešríq'almòšriq'alləšríq'allẽšeriq'alúšriq'alròšri
P:3PM (*-u)q'allóšoq'allòšoq'alníšoq'alkášoq'albíšoq'almòšoq'allášoq'allẽšewoq'alúšoq'alròšo
P:3PF (*-χɒː)q'allóšôq'allòšôq'alnešòq'alkəšòq'albešòq'almòšôq'alləšòq'allẽšexôq'alúšôq'alròšô

Non-past perfective transitive subjunctive paradigm (*qʼæliji + *ɕi)

A:1S (*-æw)A:1P (*-lɒː)A:2SM (*-ni)A:2SF (*-kʰæ)A:2PM (*-bi)A:2PF (*-mɒː)A:3SM (*-æ)A:3SF (*-in)A:3PM (*-uː)A:3PF (*-ɾɒː)
P:1S (*-læː)(q'aleyólša)q'alelòšlaq'alenešláq'alekəšláq'alebešláq'alemòšlaq'aleyəšláq'aleyẽšelaq'alewúšlaq'aleròšla
P:1P (*-niː)q'aleyónšiq'alelòšniq'alenešníq'alekəšníq'alebešníq'alemòšniq'aleyəšníq'aleyẽšeniq'alewúšniq'aleròšni
P:2SM (*-iː)q'aleyóššiq'alelòšši(q'alenešší)q'alekəššíq'alebeššíq'alemòššiq'aleyəššíq'aleyẽšeyiq'alewúššiq'aleròšši
P:2SF (*-æː)q'aleyóššaq'alelòššaq'aleneššá(q'alekəššá)q'alebeššáq'alemòššaq'aleyəššáq'aleyẽšeyaq'alewúššaq'aleròšša
P:2PM (*-bu)q'aleyóšboq'alelòšboq'aleníšboq'alekášboq'alebíšboq'alemòšboq'aleyášboq'aleyẽšeboq'alewúšboq'aleròšbo
P:2PF (*-ɾæ)q'aleyóšrəq'alelòšrəq'aleníšrəq'alekášrəq'alebíšrəq'alemòšrəq'aleyášrəq'aleyẽšerəq'alewúšrəq'aleròšrə
P:3SM (*-wæ)q'aleyóšəq'alelòšəq'aleníšəq'alekášəq'alebíšəq'alemòšəq'aleyášəq'aleyẽšewəq'alewúšəq'aleròšə
P:3SF (*-ɾiː)q'aleyóšriq'alelòšriq'alenešríq'alekəšríq'alebešríq'alemòšriq'aleyəšríq'aleyẽšeriq'alewúšriq'aleròšri
P:3PM (*-u)q'aleyóšoq'alelòšoq'aleníšoq'alekášoq'alebíšoq'alemòšoq'aleyášoq'aleyẽšewoq'alewúšoq'aleròšo
P:3PF (*-χɒː)q'aleyóšôq'alelòšôq'alenešòq'alekəšòq'alebešòq'alemòšôq'aleyəšòq'aleyẽšexôq'alewúšôq'aleròšô

Non-past imperfective transitive subjunctive paradigm (*qʼælinæ + *ɕi)

A:1S (*-æw)A:1P (*-lɒː)A:2SM (*-ni)A:2SF (*-kʰæ)A:2PM (*-bi)A:2PF (*-mɒː)A:3SM (*-æ)A:3SF (*-in)A:3PM (*-uː)A:3PF (*-ɾɒː)
P:1S (*-læː)(q'alęnóšla)q'alęlòšlaq'alęnešláq'alękəšláq'alębešláq'alęmòšlaq'alęnəšláq'alęnẽšelaq'alęnúšlaq'alęròšla
P:1P (*-niː)q'alęnóšniq'alęlòšniq'alęnešníq'alękəšníq'alębešníq'alęmòšniq'alęnəšníq'alęnẽšeniq'alęnúšniq'alęròšni
P:2SM (*-iː)q'alęnóššiq'alęlòšši(q'alęnešší)q'alękəššíq'alębeššíq'alęmòššiq'alęnəššíq'alęnẽšeyiq'alęnúššiq'alęròšši
P:2SF (*-æː)q'alęnóššaq'alęlòššaq'alęneššá(q'alękəššá)q'alębeššáq'alęmòššaq'alęnəššáq'alęnẽšeyaq'alęnúššaq'alęròšša
P:2PM (*-bu)q'alęnóšboq'alęlòšboq'alęníšboq'alękášboq'alębíšboq'alęmòšboq'alęnášboq'alęnẽšeboq'alęnúšboq'alęròšbo
P:2PF (*-ɾæ)q'alęnóšrəq'alęlòšrəq'alęníšrəq'alękášrəq'alębíšrəq'alęmòšrəq'alęnášrəq'alęnẽšerəq'alęnúšrəq'alęròšrə
P:3SM (*-wæ)q'alęnóšəq'alęlòšəq'alęníšəq'alękášəq'alębíšəq'alęmòšəq'alęnášəq'alęnẽšewəq'alęnúšəq'alęròšə
P:3SF (*-ɾiː)q'alęnóšriq'alęlòšriq'alęnešríq'alękəšríq'alębešríq'alęmòšriq'alęnəšríq'alęnẽšeriq'alęnúšriq'alęròšri
P:3PM (*-u)q'alęnóšoq'alęlòšoq'alęníšoq'alękášoq'alębíšoq'alęmòšoq'alęnášoq'alęnẽšewoq'alęnúšoq'alęròšo
P:3PF (*-χɒː)q'alęnóšôq'alęlòšôq'alęnešòq'alękəšòq'alębešòq'alęmòšôq'alęnəšòq'alęnẽšexôq'alęnúšôq'alęròšô

Past imperfective transitive subjunctive paradigm (*qʼælinætʰɒw + *ɕi)

A:1S (*-æw)A:1P (*-lɒː)A:2SM (*-ni)A:2SF (*-kʰæ)A:2PM (*-bi)A:2PF (*-mɒː)A:3SM (*-æ)A:3SF (*-in)A:3PM (*-uː)A:3PF (*-ɾɒː)
P:1S (*-læː)(q'alnətóšla)q'alętolòšlaq'alętonešláq'alętokəšláq'alętobešláq'alętomòšlaq'alnətəšláq'alnətẽšelaq'alnətúšlaq'alętoròšla
P:1P (*-niː)q'alnətóšniq'alętolòšniq'alętonešníq'alętokəšníq'alętobešníq'alętomòšniq'alnətəšníq'alnətẽšeniq'alnətúšniq'alętoròšni
P:2SM (*-iː)q'alnətóššiq'alętolòšši(q'alętonešší)q'alętokəššíq'alętobeššíq'alętomòššiq'alnətəššíq'alnətẽšeyiq'alnətúššiq'alętoròšši
P:2SF (*-æː)q'alnətóššaq'alętolòššaq'alętoneššá(q'alętokəššá)q'alętobeššáq'alętomòššaq'alnətəššáq'alnətẽšeyaq'alnətúššaq'alętoròšša
P:2PM (*-bu)q'alnətóšboq'alętolòšboq'alętoníšboq'alętokášboq'alętobíšboq'alętomòšboq'alnətášboq'alnətẽšeboq'alnətúšboq'alętoròšbo
P:2PF (*-ɾæ)q'alnətóšrəq'alętolòšrəq'alętoníšrəq'alętokášrəq'alętobíšrəq'alętomòšrəq'alnətášrəq'alnətẽšerəq'alnətúšrəq'alętoròšrə
P:3SM (*-wæ)q'alnətóšəq'alętolòšəq'alętoníšəq'alętokášəq'alętobíšəq'alętomòšəq'alnətášəq'alnətẽšewəq'alnətúšəq'alętoròšə
P:3SF (*-ɾiː)q'alnətóšriq'alętolòšriq'alętonešríq'alętokəšríq'alętobešríq'alętomòšriq'alnətəšríq'alnətẽšeriq'alnətúšriq'alętoròšri
P:3PM (*-u)q'alnətóšoq'alętolòšoq'alętoníšoq'alętokáíšoq'alętobíšoq'alętomòšoq'alnətášoq'alnətẽšewoq'alnətúšoq'alętoròšo
P:3PF (*-χɒː)q'alnətóšôq'alętolòšôq'alętonešòq'alętokəšòq'alętobešòq'alętomòšôq'alnətášôq'alnətẽsexôq'alnətúšôq'alętoròšô

Go back to the Classical Laqar Vocabulary page.

Go back to the main page.