Proto-Laqar Roots and Derivational Affixes

ʁæːexistential be (ipfv.)
tɕʼuexistential be (pfv.)
tʰiequational be (ipfv.)
judo (ipfv.)
do (pfv.)
gimake (ipfv.)
dzæːmake (pfv.)
ɾɒhit is possible (that) (ipfv.)
gæwit is necessary (that) (ipfv.)
sægneed (ipfv.)
wæːɣʷwant (ipfv.)
wælassume (ipfv.)
zæhuːbe able to (ipfv.)
tsʼiit is probable (that) (ipfv.)
lɒʁit is supposed to be (that) (ipfv.)
næjit will happen (that) (ipfv.)
ɣʷiːit tends to be (that) (ipfv.)
tʰæːjit is allowed (that) (ipfv.)
ɕiχæːto be obligated to (ipfv.)
zuɕæːto be motivated to (ipfv.)
dzujto be continuing (ipfv.)
qʼæːgo (ipfv.)
zikʰgo (pfv.)
kʰiːkʷʰcome (ipfv.)
læːwcome (pfv.)
suːjæleave (pfv.)
nimuse (ipfv.)
jænætravel (ipfv.)
wægknow (ipfv.)
hubecome (pfv.)
kʰuːsay (pfv.)
χæːwask (pfv.)
mikʼæɾlaugh (pfv.)
næntsʼithank (pfv.)
kʰæmsing (ipfv.)
pʰitʰshout (pfv.)
gæhiquote (pfv.)
gækʰhold (ipfv.)
higive (pfv.)
tɬʼutake (pfv.)
niqʼgain (pfv.)
læːtʰput (pfv.)
kʷʼinlie/lay (ipfv.)
ɕæːɾsit (ipfv.)
dzɒːmstand (ipfv.)
bæːneat (ipfv.)
χɒkʼdrink (ipfv.)
ɾitɕʼbite (pfv.)
næjsip (ipfv.)
ninætaste (pfv.)
sukʼallow (ipfv.)
tsʼæːkʰagree (pfv.)
tɕʼuminhabit (ipfv.)
zæːjsee, look (ipfv.)
ɕɒwhear, listen (ipfv.)
ɕulmeet (pfv.)
tɕʼiːχseem, appear, seem like (ipfv.)
hiɾæwish (ipfv.)
ɬæwthink (pfv.)
ɣʷuːhbelieve (ipfv.)
ɕædmean, intend (ipfv.)
tsʼæɬremember (ipfv.)
dzæwdoubt (ipfv.)
lillæwonder (ipfv.)
ɾisæinfluence (pfv.)
suɾiːadd (pfv.)
tsʼiχæːcompare (ipfv.)
χæːmexpect (ipfv.)
læxʷforget (pfv.)
nihæːforgive (pfv.)
kʷʰælæːexplain (pfv.)
tsʼillɒalign (pfv.)
ɾæxʷætrespass (ipfv.)
huχiːdoom (ipfv.)
zinædispute (ipfv.)
tsʼæqʰæwin, i.e. achieve victory (pfv.)
tɬʰiːhilose, i.e. experience defeat (pfv.)
jɒːʑiwrap (ipfv.)
nuːkʼærule (ipfv.)
ʁɒːfind (pfv.)
ʁætʰwalk (ipfv.)
dæːjrun (ipfv.)
ɾilæfollow (ipfv.)
ninkʰichase (pfv.)
hulæstagger, stumble (pfv.)
tsʼænkʰuːdecide (pfv.)
jimmɒsucceed (pfv.)
zuɾæconsider (ipfv.)
kʰæːwindo work, labor (ipfv.)
qʼælichange, modify (pfv.)
tʰæjhæinclude (ipfv.)
læqʼfunction (ipfv.)
tʰædthreaten (ipfv.)
kʼæjniregard (ipfv.)
nɒwnæbe familiar with (ipfv.)
guːtʰcook (ipfv.)
winboil (ipfv.)
læːbburn (ipfv.)
duziːblow (pfv.)
hæːjsleep (ipfv.)
ʁukʰdream (ipfv.)
hitʰshow (pfv.)
qʼæːjhide (pfv.)
hɒkʼtire (pfv.)
qʰidrise (pfv.)
tɕʼɒːhifall (pfv.)
tɕʰiːwpull (ipfv.)
tsʼilæpush (pfv.)
tsʰæːwroll (ipfv.)
pʰɒχlift (pfv.)
buːkʰturn (ipfv.)
tsʼæːlthrow (pfv.)
qʼiːtʰdrop (pfv.)
qʼæːhcarry (ipfv.)
læːhbring (pfv.)
nikʰpick up (pfv.)
zæhætake off (pfv.)
tʰiːkʰæput on (pfv.)
kʼɒːɾhit (pfv.)
læːkʰbreak (pfv.)
qʰiːɾcut (ipfv.)
nukʰstab (pfv.)
læzdig (ipfv.)
tsʼætʰsew (ipfv.)
zuːdweave (ipfv.)
siːwbegin (pfv.)
jæːtsʰend (pfv.)
wizfinish (pfv.)
læqʼpress (ipfv.)
ɾihsqueeze/squish (ipfv.)
gæːwshake (pfv.)
bikʼæːshine (ipfv.)
gʷiːmbuild (ipfv.)
wæːtʰiːsettle (pfv.)
lækʰserve (ipfv.)
hulgrow (ipfv.)
liːɣʷæpay (pfv.)
pʰæːjbuy (pfv.)
dʑɒwsell (pfv.)
tsʼuːjborrow (pfv.)
sæblend (pfv.)
ɕikʼsteal (pfv.)
tsʼiːɾwin something (pfv.)
liqʼlose something (pfv.)
dzælæːrefuse (pfv.)
tʰiːllearn (pfv.)
zækʼteach (ipfv.)
ɕɒkʰlead (ipfv.)
buχætempt (pfv.)
lutʰæpropose, suggest (pfv.)
gæbisave, rescue, deliver (pfv.)
tʰiːbæunderstand (ipfv.)
liːʑæːconfuse (ipfv.)
dzæːjbetray (pfv.)
libutʰdisperse (pfv.)
ɾiːpʰæːstand for, represent (ipfv.)
mækʰnæbind (pfv.)
mizlive (ipfv.)
luːjdie (pfv.)
mæːblove (ipfv.)
tɬʰæwpity (ipfv.)
ɬiːhpray (ipfv.)
sæːwworship (ipfv.)
ʁuːlɒride (ipfv.)
duɕɒːjdraw/write (pfv.)
jæɕiːfold (pfv.)
mæzigive up (pfv.)
lihucopy (pfv.)
læxʷiblike (ipfv.)
ɬiːtalk (ipfv.)
tɬʼiːhæjworry (ipfv.)
minæplan (ipfv.)
dziːtʰfuck (pfv.)
tsʰædgrow (ipfv.)
ɾikʰmarry (pfv.)
qʰænplay (ipfv.)
ɾæltʰæplay music (ipfv.)
nilname, call (as) (ipfv.)
mæɾhunt (ipfv.)
læzifail (pfv.)
niːqʰæwmigrate (ipfv.)
qʰæjæːgrowl (pfv.)
ɾikʰæːwconfess (pfv.)
qʼæɾibe like (ipfv.)
læjhæmock (ipfv.)
sæwkʰihorrify (ipfv.)
sɒːwtʰuvary (ipfv.)
ʑiːχusplit (pfv.)
mælijoin (pfv.)
niɾæmiss, long for (ipfv.)
mæjtʰæmind (ipfv.)
bɒkʰæbore (through) (pfv.)
jɒɾthing (m.)
ziːkʰstart (m.)
tɬʰæwend (m.)
kʼæwday (24 hours) (f.)
ɬuzdaytime (f.)
hækʰnight (f.)
ɾæhimorning, tomorrow (f.)
kʼizænoon (f.)
muːkʰɒafternoon (f.)
siːkʷʰæevening (f.)
ʁuːkʼyear (f.)
næːpʰæmoon, month (f.)
ɾijæːyesterday
qʼiːɬusun (f.)
dæːkʰtime (f.)
likʰæsound (f.)
miːxʷinoise (f.)
ɾæːwway, method, manner (f.)
jɒːkʼreason (f.)
tʰæːlcase (f.)
dzæːweach other (f.)
binamount (f.)
julchoice (f.)
kʰæhtʼidegree (m.)
ɕijæchange (f.)
kʰutʰuse (m.)
xʷukʰidea (f.)
qʰiːhæname (f.)
kʼuːhæːwill (f.)
luːqʰæhattempt (f.)
mulperson (m.)
ɾiɣʷæpeople (coll.) (f.)
zæjtʰæpeople, ethnic group (f.)
ɣʷælæːmankind (m.)
hɒχman (m.)
læːjmarried woman (f.)
wækʰiyoung man (m.)
nɒːɾunmarried (young) woman (f.)
ɬiwɒboy (m.)
gæːhyoung girl (m.)
biːlchild (f.)
tiːgɒbaby (f.)
lænkʰiadult (f.)
duqʼæːelderly woman (f.)
nuːkʰelderly man (m.)
kʰæjtʰæking/queen regnant (m./f.)
sulliking/queen consort (m./f.)
næɾχæregent (m./f.)
niːʁɒprince/princess (m./f.)
ɾijæhigh-status woman (f.)
ɕæːjhigh-status man (m.)
kʰænkʰæfemale servant (f.)
diːkʷʼæmale servant (m.)
gʷihpeasant (m./f.)
lipʰpʰæslave (m./f.)
ɾissæfamily (f.)
ɾækʼmother (f.)
tʰɒːzfather (m.)
sæjliparents (coll.) (f.)
mæːhdaughter (f.)
zuxʷæjson (m.)
dzæɬæsister (f.)
tɕʼæːɾbrother (m.)
sunnæsiblings (coll.) (f.)
liqʰɒmaternal grandmother (f.)
tsʰæːɾumaternal grandfather (m.)
ʁɒnkʰæwpaternal grandmother (f.)
ʔæmpʰipaternal grandfather (m.)
χiːɾumaternal aunt (f.)
gæʁæːmaternal uncle (m.)
ʔitɕʰæpaternal aunt (f.)
lænihpaternal uncle (m.)
liɾdægreat-grandmother (f.)
tʰɒːɾmihgreat-grandfather (m.)
miːsænmother-in-law (f.)
zæːlufather-in-law (m.)
diːkʰdaughter-in-law (f.)
niːtʰɒson-in-law (m.)
luzɒːwsister-in-law (f.)
sɒːkʰæbrother-in-law (m.)
sæːtʰufemale friend (f.)
nuːʑæjmale friend (m.)
miːɾkʰæneighbor (m./f.)
milætsʰguest (m./f.)
sæɾtʰifield (f.)
zæːtsʰhouse (m.)
dzinroom (m.)
tɕʰæːɾshed (m.)
tʰæːɾtʰæhome (m.)
kʼæːjhitown (m.)
ɣʷæːbvillage, hamlet (m.)
hilætʰcity (m.)
nɒːtʰæhtower (m.)
mæwiplace (m.)
tʰizfortress (m.)
ɾɒːwihall (m.)
tsʼinnæstele (m.)
ziːbɒstreet (m.)
hæːkʰuroad (m.)
qʼuːtʰiworld (f.)
niːkʷʼɒthe land where Laqar is spoken
tsʼæjækingdom, realm (m.)
nuɾcountry, land (f.)
hækʼæːnation (m.)
dʑuhæland (mass) (f.)
dzitʰuwheel (f.)
dzikʷʼimscript, alphabet (f.)
zuːtʰæːɾfarm (m.)
tsʼuːɾænorth (f.)
wiːzæːsouth (f.)
nimmæeast (f.)
lunwest (f.)
ʔænkʰisoil (mass) (m.)
suʑground (mass) (m.)
dɒːʔægrass (coll.) (m.)
ʔɒtɬʼæːrock, stone (mass) (m.)
qʼæːlustones (coll.) (m.)
nitʰæːbricks (coll.) (m.)
ɬiʁæmortar (mass) (m.)
tʰɒjɾæbitumen (mass) (m.)
liːtʰæɾoil (mass) (m.)
niχuwood (mass) (m.)
ʔɒgʷiːbark (mass) (m.)
kʰɒːntɬʰæːɾstump (m.)
nikʰkʰɒlog (from a tree) (m.)
kʰɒːɾbiboard, table (f.)
qʰiːjæːring (f.)
ɾugæːnrope (f.)
hælɒːwstring (f.)
ʔæbiːʁthread (f.)
kʰiːkʷʰæcloth (f.)
sillɒneedle (f.)
zinnicave (f.)
zɒqʼætemplate (f.)
qʰinkʰumusic (f.)
qʼinnægame (f.)
ʔærːæfestival, holiday (m.)
ɕæːlæform (f.)
kʷʼilunature (f.)
miqʼæclothes (coll.) (f.)
kʷʰiːnnæshirt (f.)
nimɒblouse (f.)
tʰɒːnæpants (f.)
ɬijæskirt (f.)
hæwsocks, stockings (coll.) (f.)
gʷiːpʰæshoes (coll.) (f.)
kʼuːhɒhat (f.)
ɾikʼucoat, jacket (f.)
muqʼætʰshovel (f.)
liːlkʰæːmspade (f.)
nizmæːhoe (f.)
kʷʼæːɬusapling (f.)
ɾikʷʰænbag (f.)
ɾæjbuwall (f.)
lɒɾkʰæhill, mountain (f.)
wɒːbæːtʰplain (f.)
kʼistʰæhole (f.)
gʷæːɾænditch (f.)
ɬixʷuravine (f.)
mæːχigrave (f.)
wiːkʼfire (mass) (m.)
sillɒːsmoke (mass) (m.)
muːzæjsparks (coll.) (m.)
ʁɒːtʰiembers (mass) (m.)
kʰæjɾibird (coll.) (m.)
hænnifeather (coll.) (f.)
tɕʼæjlæquill (f.)
nitsʰuwings (coll.) (f.)
lætɕʼæbrush (f.)
niːstʰɒstylus (f.)
sælæːtʰanimal (m.)
kʷʰiːldog (m./f.)
kʼiqʰɒhorse (m./f.)
ʔizæːwcat (m./f.)
hæːlɒcattle (coll.) (m./f.)
zikʰɒːsheep (coll.) (m./f.)
tsʼiːtʰægoats (coll.) (m./f.)
ʔætɕʰuːjpigs (coll.) (m./f.)
kʷʰiːjæmchickens (coll.) (m./f.)
hɒːwægeese (coll.) (m.)
wisɒːɾducks (coll.) (m./f.)
sɒɾlɒːwdeer (m./f.)
sæjlæwolf (m.)
qʼæwɾubear (m.)
kʰɒlliɾhawk (m.)
dzɒɾæeagle (m.)
tʰæːjχuowl (m.)
læʁiːfalcon (m.)
ʔɒliːwmouse (m.)
ɬiːgunrat (m.)
pʰiɾærabbit (m.)
dʑuːmæsquirrel (m.)
ʔɒjtʰufrog (m.)
lispʰuːɾsnake (m.)
ʑɒhilizard (m.)
tsʼiwuturtle (m.)
ɕæjæwfish (coll.) (m.)
millæinsects, bugs (coll.) (m.)
ɾizuːflies (coll.) (m.)
læjnimosquitos (coll.) (m.)
qʰiːjubees (coll.) (m.)
duːjlætʰwasp (m.)
nuːχizbutterfly (m.)
ʔutʰiːχmoth (m.)
tsʰuːnædragonfly (m.)
xʷiːnuworm (coll.) (m.)
wiːkʷæːwika (a type of mythical light-being) (m./f.)
læːwælawə (a type of mythical earth-being) (m./f.)
tɕʼuːkʰriver (f.)
χikʰucreek (f.)
sikʼɒːlake (f.)
qʰuliːwpond (f.)
ɾæjsea (f.)
qʼiːχæbay (f.)
læːɾɾinestuary (f.)
ɾistʰæntide (f.)
luːjisland (f.)
lihɒːwflood (f.)
tɬʰɒːhæboat (f.)
ʁiɾɒnet (f.)
sæːwsail (f.)
dæɾkʼuːmanchor (f.)
mihrudder (f.)
ɕutʰumast (f.)
ɾidzæhkeel (f.)
liɾuoars (coll.) (f.)
læːhimlanguage (f.)
ɾuːtʰspeech (f.)
χinword (f.)
juːɬiwsentence (f.)
kʰiːɬæexample (f.)
listʰunoise (f.)
ɾiːstʼæshop, store (f.)
kʰæwkʰiknife (f.)
qʼiːhæspoon (f.)
riqʼætʰcup (f.)
ʔitɕʼɒːbsaw (f.)
kʰitsʼɒhaxe (f.)
tsʰizusword (f.)
ʔætɬʼuːspear (f.)
siːwplow (f.)
gɒlæːhbow (f.)
xʷɒːzarrow (coll.) (f.)
kʷʼuhuchair (f.)
læqʼæbench (f.)
dziɾlight (mass) (f.)
qʼuːnthe dark (mass) (f.)
ʔuːkʷʰæshadow (f.)
ʔæːkʼæpower (mass) (f.)
læːɾdæwair (mass) (f.)
siːwbɒwind (mass) (f.)
ɕæːɬrain (mass) (f.)
tɬʼæːmɒsnow (mass) (f.)
wilæice (mass) (f.)
siχælightning (f.)
ʔikʼæːwthunder (m.)
dziʔæwater (mass) (m.)
læːsihfood (mass) (f.)
ʔætsʼiːdbread (mass) (f.)
luːdcrops (coll.) (f.)
jæːzɒwheat (coll.) (f.)
wæːjlænrye (coll.) (f.)
mɒːtɕʰioats (coll.) (f.)
tsʼikʷʰubuckwheat (coll.) (f.)
ɾiqʰɒːwbeans (coll.) (f.)
mizbæjpeas (coll.) (f.)
qʰɒzɒːtʰbarley (coll.) (f.)
tɬʼɒːɾumspelt (coll.) (f.)
χukʰiːwsorghum (coll.) (f.)
zæːbunmillet (coll.) (f.)
dzæːʁnuts (coll.) (f.)
niːdturnip (f.)
wænkʼærutabaga (f.)
lipʰɒːjrice (coll.) (f.)
ɾiskʰæjsalt (coll.) (f.)
gʷihɒhoney (mass) (f.)
tsʰiwχɒːapple (f.)
diɾtʰæːpear (f.)
luʁɒːgrapes (coll.) (f.)
χɒɾæːjbeer (mass) (f.)
siːɾæːwine (mass) (f.)
nɒːtʰimead (mass) (f.)
qʼitsʰɒjuice (mass) (f.)
hæltʰæmarket (m.)
wiːjɒsand (mass) (f.)
læːjɒcloud (coll.) (m.)
ɾiwdæmist (mass) (m.)
kʰæwæfog (mass) (m.)
niχɒːsky (m.)
læɕæːsun (m.)
ʔækʷʰmoon (m.)
jæɾkʰæstar (m.)
dɒːskin (mass), surface (m.)
luːχhead, top, up (m.)
ɾubbody (m.)
nitʰface (m.)
miːɾɾɒbuttocks, bottom, down (m.)
nænstomach, belly, middle, in (m.)
gæːqʰheart, center (f.)
qʰɒːjchest, breasts, front, before (m.)
tsʼiwspine, back (both the body part and the direction), after (f.)
bukʰhair (mass), above, over (m.)
kʷʼitɕʰæfeet, below, under (coll.) (m.)
xʷæːeyes (coll.) (f.)
læhiwears (coll.) (f.)
jæχnose (f.)
nɒːjmouth (including of a river), opening, widening (m.)
ɾɒzteeth (coll.) (m.)
ɬɒːhchin (m.)
ʑuːhineck, narrowing (m.)
hinkʼæthroat (m.)
wænkʰæshoulders (coll.), edge (m.)
ʔɒːkʷʰunbreasts, teats (coll.) (f.)
qʼæːɾiarms (coll.), branches (e.g. of a tree) (coll.) (f.)
hæːlelbow (coll.) (f.)
ʔuːtɕʰhand (coll.) (f.)
tɬʰuːɾpalm (of the hand) (f.)
pʰiwfinger (coll.) (f.)
ɾuːj(finger/toe)nail (coll.) (f.)
ɾiwæclaw (coll.) (f.)
jægwaist (m.)
wuxʷæhips (coll.) (f.)
luzlips, vulva (coll.) (f.)
dʑiːwrod, penis (m.)
sɒwæeggs, testicles (m.)
mæɾqʰuːlegs (coll.) (m.)
ɕiːzæknees (coll.) (m.)
sæhuankles (coll.) (m.)
diχɒːtoes (coll.) (m.)
suʁuheel (m.)
tɬʼɒːjæsole (m.)
tsʰæjlæmuscle (m.)
dæjkʰæcircle, around (f.)
ʁuɾætree (coll.) (m.)
sæʁæːhforest (f.)
likʰæwstick (f.)
ɾijutwig (f.)
ɬɒdʑiːnstem (f.)
kʰislætrunk (of a tree) (f.)
ɬæːkʼileaf (coll.)(f.)
næːqʼflower (f.)
mæjpetals (coll.) (f.)
hiːpʰɒfruit (coll.) (f.)
ʔæbæseed (coll.) (m.)
tʰæːhpollen (mass) (m.)
bilæːroots (coll.) (m.)
julæːwmoney (mass) (f.)
bitʰcoin (coll) (f.)
pʰuɾɒgold (mass) (f.)
ɾæbiːwsilver (mass) (f.)
tʰæwkʼibronze (mass) (f.)
kʰɒːjmicopper (mass) (f.)
ɾiχæːjiron (mass) (f.)
muɾɒːhtin (mass) (f.)
zɒʁuːχlead (mass) (f.)
læjkʰæpoem (m.)
ʔæːkʰuːvoice (m.)
nɒːgæsystem (m.)
kʼæwnæunit (m.)
gɒːtʰistory (m.)
hɒːlæːlegend (m.)
ʔiːɣʷænwinter (f.)
ɾimspring (f.)
qʰæːmusummer (f.)
niːzæjfall (f.)
ziɾæhseason (f.)
sikʰlægod (m.)
χiɾuːheaven (m.)
luχæearth (m.)
hæːɾievil (m.)
kʷʼiːnænumber (f.)
kʼællɒsex, gender (f.)
sɒːχone (f.)
kʰæntwo (f.)
tʰæjthree (f.)
liːfour (f.)
pʰæːʁfive (f.)
zɒːwten (m.)
ɬæːntwenty (m.)
mækʼhundred (m.)
niguhthousand (m.)
ɾæordinal number
wæːtimes (coll.) (f.)
kʰiɾæbig, great
dzuːsmall, little
mæːjgood
niːɕbad
kʰæːwtrue
tsʼæːɾfalse
kʼæhæreal
liqʼifake
tsʼuhæːhealthy
zæχsick
muːχstrong
siqʼweak
qʰiːʑnew, young
hæwold
kʼɒlæancient
gʷiːtʰearly
tsʼinlate
gæːlong
pʰæwshort (distance)
lɒkʰtall
ɬiːgshort (height)
tʰɒːzhigh
tsʰiːwælow
χæluːhot
tsʰællæːwarm
nulicold
sikʼsharp
mæːhdull
læχænear
dʑiwɒfar
tɬʰæwthick
ɕihɒthin
ʑuːkʰuwide
mitʰæːnarrow
pʰæːjfast, quick
nɒwslow
ɾixʷæhard
hikʷʰuːsoft
xʷæːbærough
ɕuːlɒsmooth
kʷʼitʰæpretty, beautiful
qʼiːhæcute
sæwæugly
sællæholy
læːɾbright
gɒːwdark
kʼæːχiːwet
hiɾnædamp
pʰɒːzidry
ɾɒbiclean
nænkʼædirty
ʁɒtʰænasty
kʼæpʰopen
ʑiːmclose
qæːmitʰhappy
læχusad
pʰijæangry
duɾqʰæexcited
læwæjbored
sitʰæscared
dzɒːhænative
lizuforeign
miːzæready
qʼæzinext
silæmprevious
tsʰuχilast
sɒːχutʰonly
bæjlɒsame
siːχɒwhole
ɾihɒːfree
pʰænkʼæstrange, weird
tʰihunvague
nɒːwfavorite
tʰunnæthorough
sihunimmediate
ɾupʰifast, firm, secure
næhæːsure
silæmserious, heavy, difficult
huɾæhunserious, light, easy
mitsʼiheavy (in weight)
dzæːwlight (in weight)
mizwæːtʰalive (lit. living)
tsʼæːjædead
ɕæːjany
ziːkʷʰsome
qʰɒːall, every, each
tʰulæmuch, many
ɕiːʁuless, few
tʰuzipossible
sæːhæother
giːhianother
χitsʼæwhite
ɕukʰiːblack
nuχæwgray
ɬiːjæred
sæniːhgreen
ʔutɕʰujblue
hækʼɒːwyellow
tʰæːʁipurple
ɾæjnow
ʑæːjthen
dʑihjust, a moment ago (not "only")
læɣʷvery
ʁilætoo
ɣʷæːkʰstill, continuing
hɒːmagain
næɾsomewhat
kʰæːɾalready
nihalso
dzɒwalmost
ɾæːjrather
ɕikʼæhowever
qʰitʰæeither, in comparison
xʷiɾienough
kʼɒːwback (adv.)
ɣʷɒːɾito a greater degree
ʔukʰyes
ɕɒːhno

Go back to the Proto-Laqar page.

Go back to the main page.