Rekə Laqar Vocabulary

Bare StemProto-Laqar RootMeaningEtymologyPrincipal Parts
líčə*likʰæsound (f.)LL1A: VSW: A) líč B) leká C) lek~leč / lekə
mísą*miːsænmother-in-law (f.)HH4A: V: A) mísn B) misán C) misn / misą S: A) mísą B) misã C) misą W: A) mísąn B) misãn C) misąn
nínə*ninætaste (pfv.)LL4A: V: A) nẽn B) nená C) nęn / nenə S: A) nẽ B) nená C) W: A) nẽn B) nená C) nęn
súyə*suːjæleave (pfv.)HL1A: VSW: A) B) suyá C) si / suyə
sab*sæblend (pfv.)H1: VSW: A) sáb C) səb
k'o*kʼæwday (24 hours) (f.)H3: V: A) k'áw C) k'əw / k'o SW: A) k'ó C) k'o
hi*higive (pfv.)L1: VSW: A) C) he
mírkə*miːɾkʰæneighbor (m./f.)SL1A: VSW: A) mírkə B) mirká C) mirkə
ãke*ʔænkʰisoil (mass) (m.)HL1A: VSW: A) ãke B) ąčí C) ąke
nẽmə*nimmæeast (f.)HL1A: VSW: A) nẽmə B) nęmá C) nęmə
č'élə*tɕʼæjlæquill (f.)HL1A: VSW: A) č'él B) č'elá C) č'el / č'elə
səlát*sælæːtʰanimal (m.)LS1B: VSW: B) səlát C) səlat
sərló*sɒɾlɒːwdeer (m./f.)HS3C: V: A) sòrlôw B) sərlòw C) sərlôw / sərlo SW: B) sərló C) sərlo
síllô*sillɒːsmoke (mass) (m.)HH1A: VSW: A) síllô B) sellò C) sellô
əčí*ʔætɕʰuːjpigs (coll.) (m./f.)LS3B: V: B) əčúy C) əčuy / əči SW: B) əčí C) əči
kõcar*kʰɒːntɬʰæːɾstump (m.)SS3A: VSW: A) kõcar B) kǫcár C) kǫcar
c'íwo*tsʼiwuturtle (m.)LL1A: VSW: A) c'í B) c'ewú C) c'o / c'ewo
k'óro*qʼæwɾubear (m.)HL1A: VSW: A) k'ór B) k'orú C) k'or / k'oro
laġé*læʁiːfalcon (m.)LH1B: VSW: B) laġé C) laġe
dílət*duːjlætʰwasp (m.)SH1A: VSW: A) dílət B) dilát C) dilət
lárrę*læːɾɾinestuary (f.)SH4A: V: A) lárren B) larrín C) larren / larrę S: A) lárrę B) larrẽ C) larrę W: A) lárręn B) larrẽn C) larręn
láhę*læːhimlanguage (f.)HH4A: V: A) láhm B) lahím C) lahm / lahę S: A) láhę B) lahẽ C) lahę W: A) láhęm B) lahẽm C) lahęm
dárk'ǫ*dæɾkʼuːmanchor (f.)HS4C: V: A) dárk'um B) dərk'úm C) dərk'um / dərk'ǫ S: B) dərk'õ C) dərk'ǫ W: B) dərk'ǫm C) dərk'ǫm
saġáh*sæʁæːhforest (f.)LS1B: VSW: B) saġáh C) saġah
śerú*χiɾuːheaven (m.)LH1B: VSW: B) śerú C) śeru
kow*kʰæːwtrueS3: V: A) káw C) kaw / ko SW: A) C) ko
c'ohá*tsʼuhæːhealthyLH1B: VSW: B) c'ohá C) c'oha
pey*pʰæːjfast, quickS3: V: A) páy C) pay / pe SW: A) C) pe
źuh*ɣʷuːhbelieve (ipfv.)S1: VSW: A) źúh C) źuh
ráśə*ɾæxʷætrespass (ipfv.)S1: VSW: A) ráś B) rəśá C) rəś / rəśə

Go back to the Rekə Laqar page.

Go back to the main page.