Proto-Tshyak Verbs

existential be: gèy (pfv.), goy (ipfv.)
equational be: (pfv.), (ipfv.)
do: səta (pfv.), sətè (ipfv.)
make: tre (pfv.) tri (ipfv.)
go: riy (pfv.), rúy (ipfv.)
come: gya (pfv.), gyi (ipfv.)
take: śəpo (pfv.), śəpu (ipfv.)
give to: ŋa (pfv.), ŋô (ipfv.)
put: həkèy (pfv.), həkôy (ipfv.)
carry: nəday (pfv.), nədúy (ipfv.)
allow: heyʔ (pfv.), hóyʔ (ipfv.)
benefactive: ŋədźaʔ (pfv.), ŋədźuʔ (ipfv.)
conditional: mətò (pfv.), mətu (ipfv.)
be at a time: səka (ipfv.)
be during a time: ŋəbra (ipfv.)
be after a time: nyaʔ (ipfv.)
be before a time: hlaw (ipfv.)
be up to a time: gyók (ipfv.)
be possessed by: śətsa (ipfv.)
be along with: kyi (ipfv.)
be in addition to: rwak (ipfv.)
be between: gwót (ipfv.)
be from: yòr (ipfv.)
be near: həkaw (ipfv.)
be greater than: sray (ipfv.)
be indexed by: məkye (ipfv.)
be because of: nəgraʔ (ipfv.)
so therefore: səlèp (ipfv.)
be in (a language): plyor (ipfv.)
be of a topic: prèl (ipfv.)
use (instrumental): myiʔ (pfv.), myúʔ (ipfv.)
be with (comitative): law (ipfv.)
be together: hyap (ipfv.)
be above: dzieŋ (ipfv.)
be under: ʔəhlaws (ipfv.)
look like, look to be, appear: glawʔ (pfv.), glèwʔ (ipfv.)
stay: kray (pfv.), krôy (ipfv.)
stand, be at: yoh (pfv.), yuh (ipfv.)
sit, be on: hèʔ (pfv.), hôʔ (ipfv.)
lie, be in, tsay (pfv.) tsuy (ipfv.)
hold: weks (pfv.), wiks (ipfv.)
feel (an object): lyaʔ (pfv.), lyoʔ (ipfv.)
seek: nah (pfv.), nèh (ipfv.)
choose: yónʔ (pfv.), yúnʔ (ipfv.)
change: krón (pfv.), krún (ipfv.)
see, look: naŋ (pfv.), nòŋ (ipfv.)
say: gway (pfv.), gwey (ipfv.)
speak: keh (pfv.), kóh (ipfv.)
hear, listen: sya (pfv.), syo (ipfv.)
ask: zyò (pfv.), zyu (ipfv.)
answer: məśəpaŋʔ (pfv.), məśəpèŋʔ (ipfv.)
keep: śəluks (pfv.), śəluks (ipfv.)
meet: ŋətrók (pfv.), ŋətrúk (ipfv.)
show: plak (pfv.), plók (ipfv.)
hide: gwih (pfv.), gwuh (ipfv.)
walk: hap (pfv.), hôp (ipfv.)
run: kwóś (pfv.), kwóś (ipfv.)
work (on): gətaws (pfv.), gətèws (ipfv.)
sing: sryaw (pfv.), sryew (ipfv.)
rise: ʔrak (pfv.), ʔrek (ipfv.)
fall: ben (pfv.), bon (ipfv.)
go towards: hwak (pfv.), hwèk (ipfv.)
go to: lets (pfv.), lots (ipfv.)
enter: ŋədèh (pfv.), ŋədôh (ipfv.)
leave: dzas (pfv.) dzòs (ipfv.)
push: gat (pfv.), get (ipfv.)
pull: pawʔ (pfv.), piwʔ (ipfv.)
reach: romʔ (pfv.), rumʔ (ipfv.)
release: ʔərat (pfv.), ʔərót (ipfv.)
drag: hlóm (pfv.), hlúm (ipfv.)
stretch: ʔəkyep (pfv.), ʔəkyóp (ipfv.)
hurry: hyiŋʔ (pfv.), hyuŋʔ (ipfv.)
become: liy (pfv.), lúy (ipfv.)
live: məkya (pfv.), məkyo (ipfv.)
be dead: rwò (ipfv.)
live in/at, inhabit: krep (pfv.), króp (ipfv.)
operate: səkrak (ipfv.)
post: ʔəbrat (pfv.), ʔəbret (ipfv.)
know: pley (pfv.), plóy (ipfv.)
think: śəlwaŋ (pfv.), śəlweŋ (ipfv.)
wonder: hweŋ (pfv.), hwoŋ (ipfv.)
feel (a feeling): ŋəbe (pfv.), ŋəbi (ipfv.)
want: ŋəkraw (pfv.), ŋəkrów (ipfv.)
believe: króhʔ (ipfv.)
remember: səblew (pfv.), səblów (ipfv.)
understand: nrat (pfv.), nrèt (ipfv.)
inspire: dres (pfv.), dros (ipfv.)
mean, intend: dzeŋʔ (pfv.), dzoŋʔ (ipfv.)
tend: gyim (pfv.), gyum (ipfv.)
have meaning: səpyaŋ (pfv.), səpyèŋ (ipfv.)
bother: krók (pfv.), krúk (ipfv.)
worry: həgrót (pfv.), həgrút (ipfv.)
hope: səyèt (pfv.), səyot (ipfv.)
name: śin (pfv.), śun (ipfv.)
call: səkraw (pfv.), səkrów (ipfv.)
forget: məhəkrè (pfv.), məhəkrò (ipfv.)
find: glyiʔ (pfv.), glyúʔ (ipfv.)
forgive: śəkleyʔ (pfv.), śəklóyʔ (ipfv.)ʔ
eat: mah (pfv.), mèh (ipfv.)
drink: yak (pfv.), yek (ipfv.)
taste: ŋəbah (pfv.), ŋaboh (ipfv.)
swallow: səgwars (pfv.), səgwors (ipfv.)
spit: śərik (pfv.), śərúk (ipfv.)
vomit: rətwè (pfv.), rətwô (ipfv.)
cry: həglis (pfv.), həglús (ipfv.)
sneeze: rèk (pfv.), ròk (ipfv.)
urinate: meyʔ (pfv.), miyʔ (ipfv.)
defecate: nəbók (pfv.), nəbúk (ipfv.)
fuck: gyats (pfv.), gyots (ipfv.)
hunt: rəkyah (pfv.), rəkyuh (ipfv.)
be awake: dźek (pfv.), dźôk (ipfv.)
sleep: tśaw (pfv.), tśôw (ipfv.)
dream: mətsim (pfv.), mətsum (ipfv.)
wake: ryaŋʔ (pfv.), ryèŋʔ (ipfv.)
wander: sədźèk (pfv.), sədźók (ipfv.)
serve: lyarʔ (pfv.), lyerʔ (ifpv.)
count: sryaŋ (pfv.), sryèŋ (ipfv.)
mind: ŋəbryap (pfv.), ŋəbryôp (ipfv.)
enjoy: trek (pfv.), trik (ipfv.)
play: daw (pfv.), dòw (ipfv.)
join: draws (pfv.), drews (ipfv.)
split: śəŋyak (pfv.), śəŋyèk (ipfv.)
lead: ŋet (pfv.), ŋót (ipfv.)
follow: hlat (pfv.), hlèt (ipfv.)
tempt: dəkryeh (pfv.), dəkryoh (ipfv.)
save, rescue: nəgrèn (pfv.), nəgrôn (ipfv.)
prevent: sətrang (pfv.), sətreng (ipfv.)
hit, strike, beat: dzya (pfv.), dzyè (ipfv.)
be worth: śətsemʔ (pfv.), śətsomʔ (ipfv.)
slip through: nədzrèh (pfv.), nədzrôh (ipfv.)
nurture: mətryak (pfv.), mətryok (ipfv.)
nuzzle: zətsyeh (pfv.), zətsyóh (ipfv.)
escape: yih (pfv.), yúh (ipfv.)
grow (intr.): sərwayʔ (pfv.), sərwèyʔ (ipfv.)
farm: rəklyehʔ (pfv.), rəklyóhʔ (ipfv.)
plant: nəgwèk (pfv.), nəgwòk (ipfv.)
plow: slyaw (pfv.), slyew (ipfv.)
harvest: zap (pfv.), zóp (ipfv.)
build: źim (pfv.), źúm (ipfv.)
store: syek (pfv.), syik (ipfv.)
put togther, assemble: səblyaŋ (pfv.), səblyeŋ (ipfv.)
fix, repair: həglap (pfv.), həglôp (ipfv.)
destroy: pəsətsat (pfv.), pəsətsút (ipfv.)
mash: tsam (pfv.), tsom (ipfv.)
add: ŋədzaw (pfv.), ŋədzew (ipfv.)
remove: səgèś (pfv.), səgôś (ipfv.)
start: grya (pfv.), gryò (ipfv.)
stop: trak (pfv.), trok (ipfv.)
finish: srip (pfv.), srúp (ipfv.)
end: ŋəgyep (pfv.), ŋəgyop (ipfv.)
try, attempt: zryanʔ (pfv.), zryenʔ (ipfv.)
justify: nəklòm (pfv.), nəklum (ipfv.)
assert, claim: səkróh (pfv.), səkrúh (ipfv.)
write: bəslar (pfv.), bəslôr (ipfv.)
draw: sətiŋ (pfv.), sətuŋ (ipfv.)
read: kyèh (pfv.), kyòh (ipfv.)
watch: ŋədyak (pfv.), ŋədyek (ipfv.)
drag: nəgets (pfv.), nəgóts (ipfv.)
sew: tśeŋ (pfv.), tśóŋ (ipfv.)
tie: məsətrek (pfv.), məsətrok (ipfv.)
tear, rip: blar (pfv.), blor (ipfv.)
cut: hreŋʔ (pfv.), hróŋʔ (ipfv.)
fold: syiw (pfv.), syúw (ipfv.)
throw: srih (pfv.), sruh (ipfv.)
catch: paw (pfv.), pèw (ipfv.)
fit (intr.): byèk (pfv.), byòk (ipfv.)
cook: śəpèk (pfv.), śəpôk (ipfv.)
wash: ʔyer (pfv.), ʔyór (ipfv.)
drain (intr.): kweyʔ (pfv.), kwóyʔ (ipfv.)
swim: sətśòm (pfv.), sətśum (ipfv.)
chase: tsep (pfv.), tsop (ipfv.)
fly: ləśətsóŋʔ (pfv.), ləśətsúŋʔ (ipfv.)
flee: təŋədreʔ (pfv.), təŋədruʔ (ipfv.)
jump, hop: laŋ (pfv.), lèŋ (ipfv.)
give birth: lyòk (pfv.), lyuk (ipfv.)
climb: lyiŋ (pfv.), lyúŋ (ipfv.)
sweep: bəhlèm (pfv.), bəhlòm (ipfv.)
dig: səróyʔ (pfv.), sərúyʔ (ipfv.)
squeeze: rəsyaw (pfv.), rəsyew (ipfv.)
squash: rəsyor (pfv.), rəsyór (ipfv.)
buy: śomʔ (pfv.), śumʔ (ipfv.)
sell: ŋədyès (pfv.), ŋədyôs (ipfv.)
pay: nəgleh (pfv.), nəgloh (ipfv.)
trade: ŋəbrèw (pfv.), ŋəbròw (ipfv.)
steal: śəkryak (pfv.), śəkryôk (ipfv.)
lend: mèng (pfv.), mòng (ipfv.)
borrow: ŋyip (pfv.), ŋyup (ipfv.)
owe: mrôl (ipfv.)
measure: zətsreh (pfv.), zətsrúh (ipfv.)
step: klek (pfv.), klok (ipfv.)
turn (intr.): riŋʔ (ipfv.)
spin (intr.): həpyôk (ipfv.)
roll (intr.): sətwor (ipfv.)
slip: lyeŋ (pfv.), lyoŋ (ipfv.)
run into, collide: gəsəret (pfv.), gəsərút (ipfv.)
bump: gəhyan (pfv.), gəhyon (ipfv.)
crash: ʔəgryik (pfv.), ʔəgryúk (ipfv.)
slide: zlòh (ipfv.)
flood: dźeŋ (pfv.), dźóŋ (ipfv.)
curse: zəsəprey (pfv.), zəsəpróy (ipfv.)
defile: śəglèm (pfv.), śəglòm (ipfv.)
shred: slew (pfv.), slow (ipfv.)
rule: nədźek (ipfv.)
order: dzih (pfv.), dzuh (ipfv.)
rebel: ndrip (pfv.), ndrup (ipfv.)
execute: tset (pfv.), tsót (ipfv.)
wait: hətsú (ipfv.)
delay, dawdle: hèmʔ (ipfv.)
act hastily: zəhey (pfv.), zəhóy (ipfv.)
have pity for: səkap (pfv.), səkôp (ipfv.)
have mercy for: ŋrah (pfv.), ŋreh (ipfv.)
pray: təbryiw (pfv.), təbryuw (ipfv.)
beg: źəleh (pfv.), źəlóh (ipfv.)
love: myèh (ipfv.)
like: dwôy (ipfv.)
glance: krit (pfv.), krút (ipfv.)
stare: śəbleh (pfv.), śəbloh (ipfv.)
attack, assault: tray (pfv.), trey (ipfv.)
pronounce: məsəkyèŋ (pfv.), məsəkyôŋ (ipfv.)
influence: ləśəkyènʔ (pfv.), ləśəkyúnʔ (ipfv.)
expect: ʔəbak (pfv.), ʔəbèk (ipfv.)
replace: dzryòk (pfv.), dzryuk (ipfv.)
mark: mətap (pfv.), mətèp (ipfv.)
test: gəkrep (pfv.), gəkrop (ipfv.)
merge: bəhliwʔ (pfv.), bəhluwʔ (ipfv.)
win: trap (pfv.), trúp (ipfv.)
cook: hrôk (pfv.), hrúk (ipfv.)
clean: zleyʔ (pfv.), zlóyʔ (ipfv.)
lose: blaŋs (pfv.), bloŋs (ipfv.)
break: kəhyèk (pfv.), kəhyók (ipfv.)
sew: ʔəlèts (pfv.), ʔəlóts (ipfv.)
develop (intr.): ʔərôŋ (pfv.), ʔərúŋ (ipfv.)
convince: gəkaps (pfv.), gəkops (ipfv.)
decide: məgróŋʔ (pfv.), məgrúŋʔ (ipfv.)
cultivate: śəryóp (ipfv.)
explain: kəzrew (pfv.), kəzrów (ipfv.)
marry: gəhlot (pfv.), gəhlut (ipfv.)
ride: zəkep (pfv.), zəkóp (ipfv.)
fight: bryam (pfv.), bryôm (ipfv.)
hail: blyaw (pfv.), blyow (ipfv.)
rob: tryek (pfv.), tryók (ipfv.)
melt: draw (pfv.), drow (ipfv.)
dry: ʔəmim (pfv.), ʔəmum (ipfv.)
freeze: səkrat (pfv.), səkret (ipfv.)
boil: net (pfv.), nit (ipfv.)
work, function: ʔəhlen (pfv.), ʔəhlin (ipfv.)
be good: dryaŋ (ipfv.)
be bad: səkwôy (ipfv.)
be true, real, genuine: dzin (ipfv.)
be false, fake: króm (ipfv.)
be all/every: nəbres (ipfv.)
be much/many: nyók (ipfv.)
be some: ŋəgyat (ipfv.)
be any: ʔəhrat (ipfv.)
be less/few: śəklôt (ipfv.)
be new: gye (ipfv.)
be old: plèw (ipfv.)
be early: kyak (ipfv.)
be late: ʔətrit (ipfv.)
be small: brek (ipfv.)
be large: ryaŋʔ (ipfv.)
be short (height): ʔwek (ipfv.)
be tall: srah (ipfv.)
be short (length): huŋ (ipfv.)
be long: lat (ipfv.)
be thin: hwóp (ipfv.)
be thick: met (ipfv.)
be narrow: ŋədzyi (ipfv.)
be wide: suk (ipfv.)
be low: gyóts (ipfv.) (type C)
be high: kwar (ipfv.)
be loose: pyúh (ipfv.)
be tight mraw (ipfv.)
be near: tyit (ipfv.)
be far: tsuh (ipfv.)
be light: śót (ipfv.)
be heavy: zyèks (ipfv.) (type C)
be bright: yòm (ipfv.)
be dark: róŋ (ipfv.)
be empty: hrow (ipfv.)
be full: ʔəlar (ipfv.)
be dry: hyèk (ipfv.)
be wet: glyô (ipfv.)
be smooth: zliŋ (ipfv.)
be rough: śoh (ipfv.)
be sticky: byômʔ (ipfv.) (type G)
be soft: kaŋʔ (ipfv.) (type G)
be hard: grim (ipfv.)
be easy: səpik (ipfv.)
be difficult: kòh (ipfv.)
be quiet: rəgawʔ (ipfv.)
be loud: ŋəbrèw (ipfv.)
be happy: gəsətrôp (ipfv.)
be sad: ləkrúh (ipfv.)
be angry: sətraw (ipfv.)
be slow: ŋəbliw (ipfv.)
be fast, be quick: ʔəgyum (ipfv.)
be other: səprot (ipfv.)
be real: blaś (ipfv.)
be similar (to): hlyat (ipfv.)
be sure (of): kralʔ (ipfv.)
be different (from): zədrew (ipfv.)
be related (to): ŋəbrúk (ipfv.)
be afraid (of): drút (ipfv.)
be holy: məgik (ipfv.)
be naked: ŋəkrap (ipfv.)
be extinct: məsəkôp (ipfv.)
be evil: rəgyol (ipfv.)
be ambiguous: ŋəgrót (ipfv.)
be ready: zənəgèw (ipfv.)
be meta: gəsəkôl (ipfv.)
be glad: bəkraws (ipfv.)
be random: ʔlwaks (ipfv.)
be bored: źəgwap (ipfv.)
be pretty: śətśuŋ (ipfv.)
be opaque: ləkryih (ipfv.)
be shallow: səlók (ipfv.)
be deep: gəpluy (ipfv.)
be open: bəkraʔ (ipfv.)
be closed: ʔəhwiŋ (ipfv.)
be whole: bəhraŋ (ipfv.)
be uncommon: məkwaŋʔ (ipfv.)
be evil: ŋəprów (ipfv.)
be cold: ʔəklyah (ipfv.)
be cool: sənik (ipfv.)
be warm: dźriw (ipfv.)
be hot: zat (ipfv.)
be free: slat (ipfv.)
be sad/unfortunate: ʔənan (ipfv.)
be white: nak (ipfv.)
be black: kyeŋ (ipfv.)
be gray: ʔəbuh (ipfv.)
be red: ŋətam (ipfv.)
be brown: rok (ipfv.)
be green: lón (ipfv.)
be blue: səkrúp (ipfv.)
be yellow: gəpyas (ipfv.)
be violet: gwat (ipfv.)
be strong: hleŋ (ipfv.)
be weak: śəkyak (ipfv.)
be bold: məgrúh (ipfv.)
be proud: ʔəhram (ipfv.)
be sharp, be smart: kəblók (ipfv.)
be dull, be dumb: sədyan (ipfv.)
be beautiful, be pretty, be handsome: śak (ipfv.)
be ugly: rədôs (ipfv.)
be serious: ʔəkyút (ipfv.)
be necessary: gəblak (ipfv.)
be right, correct: ʔəblèw (ipfv.)
be wrong: sətôk (ipfv.)
be regular, normal: śəkyas (ipfv.)
be natural: graw (ipfv.)
be okay: kyam (ipfv.)
be random: məklak (ipfv.)
be harsh: not (ipfv.)
be strange: kəślaks (ipfv.)
be usual, typical: trèk (ipfv.)
be obvious: səkek (ipfv.)
wear, be ridden, be covered: gətet (pfv.), gətit (ipfv.)
burn: kyak (pfv.), kyók (ipfv.)
play a drum: dədom (ipfv.)
play a wind instrument, whistle: sew (ipfv.)
bang an object: bak (ipfv.)
rub two objects together: zəzin (ipfv.)
clap (one's hands): pəpok (ipfv.)
jangle an object: kəkik (ipfv.)
ring a bell: təten (pfv.), tətin (ipfv.)

Go back to the Proto-Tshyak page.

Go back to the main page.